Staff Coach

Banthongyord Badminton School

ก่อเกียรติ ชัยประสิทธิ์โชค

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

อุดม เหลืองเพชราภรณ์

ผู้ฝึกสอน

สุดเขต ประภากมล

ผู้ฝึกสอน

พรหมมาสตร์ เจียมอาตม์

ผู้ฝึกสอน

พีระพล จิระสินธนิก

ผู้ฝึกสอน

พีระพงษ์ จูประทานสุข

ผู้ฝึกสอน

ศักยะ สูตรเลข

ผู้ฝึกสอน

พงศภัค ไชยวรรณ

ผู้ฝึกสอน

ไชยยศ กิตติโชติพันธุ์

ผู้ฝึกสอน

นพดล กิตติโชติพันธุ์

ผู้ฝึกสอน

อัญชิสา สังข์สวน

ผู้ฝึกสอน

ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น

ผู้ฝึกสอน

ธีระศักดิ์ กลีบยี่สุ่น

ผู้ฝึกสอน

นนทวัฒน์ สัตนาโค

ผู้ฝึกสอน

พชรพล นิพรรัมย์

ผู้ฝึกสอน

วัยวัฒน์ แซงสว่าง

ผู้ฝึกสอน

ทักษ์ดนัย บุญรอด

ผู้ฝึกสอน

อัตพล หิรัญวัฒน์

ผู้ฝึกสอน

ทนุ พรสุขสวัสดิ์

ผู้ฝึกสอน

พุทธพจน์ สมศรี

ผู้ฝึกสอน

ชัยณรงค์ ธเนศวงศ์

ผู้ฝึกสอน

Sports Scientist

Banthongyord Badminton School

อับดุล อุ่นอำไพ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ธนพล หล่อแหลม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สุชีรา ชื่นสงวน

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักกายภาพบำบัด

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

เพ็ญพิชชา ภักดี

นักกายภาพบำบัด