ผู้ฝึกสอน

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

ก่อเกียรติ ชัยประสิทธิ์โชค

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

อุดม เหลืองเพชราภรณ์

ผู้ฝึกสอน

สุดเขต ประภากมล

ผู้ฝึกสอน

พรหมมาสตร์ เจียมอาตม์

ผู้ฝึกสอน

พีระพงษ์ จูประทานสุข

ผู้ฝึกสอน

ศักยะ สูตรเลข

ผู้ฝึกสอน

ณัฐวัชร์ เจริญชัย

ผู้ฝึกสอน

พงศภัค ไชยวรรณ

ผู้ฝึกสอน

ไชยยศ กิตติโชติพันธุ์

ผู้ฝึกสอน

นพดล กิตติโชติพันธุ์

ผู้ฝึกสอน

อัญชิสา สังข์สวน

ผู้ฝึกสอน

ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น

ผู้ฝึกสอน

ธีระศักดิ์ กลีบยี่สุ่น

ผู้ฝึกสอน

นนทวัฒน์ สัตนาโค

ผู้ฝึกสอน

พชรพล นิพรรัมย์

ผู้ฝึกสอน

วัยวัฒน์ แซงสว่าง

ผู้ฝึกสอน

ทักษ์ดนัย บุญรอด

ผู้ฝึกสอน

อัตพล หิรัญวัฒน์

ผู้ฝึกสอน

ทนุ พรสุขสวัสดิ์

ผู้ฝึกสอน

พุทธพจน์ สมศรี

ผู้ฝึกสอน

ชัยณรงค์ ธเนศวงศ์

ผู้ฝึกสอน

Azadhin Azhar

ผู้ฝึกสอน

ธรรมเจษฏ์ นาคบัว

ผู้ฝึกสอน

สาธร ตันติโชติรัตนา

ผู้ฝึกสอน

ปณชัย วรศักตยานันต์

ผู้ฝึกสอน

ณัฐวุฒิ ทรงพุฒิ

ผู้ฝึกสอน

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อับดุล อุ่นอำไพ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ธนพล หล่อแหลม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สุชีรา ชื่นสงวน

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาคร ผาตะนนท์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักกายภาพบำบัด

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

Close Menu